Audyt językowy

Audyt językowy

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów Business Expert wprowadził do swojej oferty usługę audytu językowego.

Narzędzie to ma pełnić dla Państwa rolę wsparcia w obszarze efektywnego zarządzania podnoszeniem kwalifikacji pracowników w organizacji. Audyt językowy ma na celu zapewnienie przede wszystkim niezależnej i profesjonalnej oceny kompetencji językowych Państwa pracowników, bądź też kandydatów na pracowników na określonych stanowiskach pracy, a także wyznaczenie kierunków oraz metod pracy nad ich dalszym rozwojem językowym.

Korzyści audytu językowego:

 • Niezależna weryfikacja efektywności dotychczasowych szkoleń językowych,
 • Określenie poziomu znajomości języka w celach rekrutacyjnych,
 • Zdefiniowanie poziomu znajomości języka w celach motywacyjnych jako element oceny pracowniczej (planowanie ścieżek rozwoju) w formie przejrzystego określenia wymagań wobec ich kompetencji językowych, następnie monitoring postępów w nauce,
 • Sprawdzenie poziomu znajomości języka w celach reorganizacyjnych (awanse, redukcja zatrudnienia, dobór zespołów projektowych),
 • Efektywne wykorzystanie budżetu szkoleniowego dedykowanego na rozwój zawodowy pracowników poprzez zdefiniowanie obszarów wymagających inwestycji.

Rodzaje audytu:

Audyt uproszczony-poziomujący

 • profil ogólny (język angielski, język niemiecki – język ogólny)
 • profil biznesowy (język angielski, język niemiecki – język biznesu)

Audyt uproszczony-poziomujący obejmuje:

 • egzamin pisemny w zakresie materiału gramatycznego oraz leksykalnego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • egzamin ustny

Audyt kompleksowy

 • profil ogólny (język angielski, język niemiecki – język ogólny)
 • profil biznesowy (język angielski, język niemiecki – język biznesu)
 • profil specjalistyczny (język angielski, język niemiecki – język specjalistyczny)

Audyt kompleksowy obejmuje:

 • egzamin pisemny w zakresie materiału gramatycznego oraz leksykalnego w formie testu jednokrotnego wyboru oraz ewaluację następujących sprawności językowych: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna
 • egzamin ustny

Wyniki audytów, zarówno uproszczonego jak i kompleksowego, przedstawiane są Państwu w postaci szczegółowego raportu obejmującego indywidualne zestawienie wyników audytu każdego z egzaminowanych i odniesienie tychże wyników względem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  (j. ang. CEFR / j. niem. GAR). Ponadto, raport zawiera indywidualne rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju językowego osoby egzaminowanej. Tym samym, otrzymują Państwo propozycję metod nauczania, materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, zakresu tematycznego oraz cykliczności dla sugerowanych rozwiązań szkoleniowych.

Audyt dokumentacji

Audyt językowy dokumentacji wewnętrznej oraz zewnętrznej prowadzony jest w formie analizy najczęściej stosowanych w firmie rodzajów dokumentów pisemnych (np. zapytania ofertowe, odpowiedzi na zapytania ofertowe, listy rekomendacyjne, itp. – zależnie od specyfiki branży).

Wyniki audytu dokumentacji przedstawiane są w postaci raportu obejmującego analizę najczęściej popełnianych błędów językowych, zawierającego sugestie i rozwiązania dla poszczególnych elementów dokumentacji, a także profesjonalne szablony dla określonych typów dokumentów.
Analiza dokumentacji nie jest jedynie stylistyczną korektą poprawności językowej, pisowni i interpunkcji, ale również analizą materiału pod kątem logicznej spójności treści. Wprowadzenie sugerowanych przez nas rozwiązań przekłada się na wymierny efekt w postaci kształtowania wewnętrznej oraz zewnętrznej polityki językowej niezbędnej dla osiągnięcia wizerunku profesjonalnej firmy zdolnej do prowadzenia kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi na wysokim poziomie językowym.

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności